قانون مالیات های مستقیم

مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
آبان, 1398 حسابداری مالیاتی
مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی   ماده ۱۰۵: جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات ...
ادامه مطلب
مالیات بردرآمد مشاغل
آبان, 1398 حسابداری مالیاتی
مالیات بردرآمد مشاغل   ماده ۹۳: درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد. تبصره: درآمد شرکت‌های مدنی(اعم از ...
ادامه مطلب
مالیات بردرآمد حقوق
آبان, 1398 حسابداری مالیاتی
مالیات بردرآمد حقوق   ماده ۸۲: درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است. تبصره: درآمد حقوقی که ...
ادامه مطلب
مالیات بر درآمد املاک
آبان, 1398 حسابداری مالیاتی
مالیات بر درآمد املاک ماده ۵۲: درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد. ماده ۵۳: درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل ...
ادامه مطلب
قانون مالیات های مستقیم-مالیات بر دارایی
آبان, 1398 حسابداری مالیاتی
فصل اول: مالیات سالانه املاک ماده ۳:(حذف شد) ماده ۴: (حذف شد) ماده ۵: (حذف شد) ماده ۶: (حذف شد) ماده ۷: (حذف شد) ماده ۸: (حذف شد) ماده ۹: (حذف شد) فصل دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی ماده ۱۰: (حذف شد) ماده ۱۱: (حذف شد) فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر ماده ۱۲: (حذف شد) ماده ۱۳: (حذف ...
ادامه مطلب
قانون مالیات های مستقیم-اشخاص مشمول مالیات
آبان, 1398 حسابداری مالیاتی
قانون مالیات های مستقیم-اشخاص مشمول مالیات ماده 1– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: 1– کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم. 2– هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ...
ادامه مطلب