باب اول

قانون مالیات های مستقیم-اشخاص مشمول مالیات
آبان, 1398 حسابداری مالیاتی
قانون مالیات های مستقیم-اشخاص مشمول مالیات ماده 1– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: 1– کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم. 2– هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ...
ادامه مطلب