درباره ما

ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎدی ﺷﺮﯾﻒ زاده اردﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ ازﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ رﺷﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ روش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:

1- اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺪاران و ﻣﺪﯾﺮان

2- برگزاری دوره های آموزشی در زمینه حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، حسابداری مالیاتی، حسابداری بیمه و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

3- ﻣﺸﺎوره اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ

ﻣﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻢ روز در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را در اختیار شما قرار خواهیم داد.